Vedtekter

Vedtektene blir vedtatt av årsmøtet. Dette er vedtektene godkjent i årsmøtet 09.08.2012

§ 1 Navn

Klubbens navn er Liverbirds Aalesund, heretter kalt LAa.

LAa er en upolitisk, antirasistisk, økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon

som er åpen for alle uansett kjønn, alder eller rase. Det stilles kun krav til at man er

supporter / tilhenger av Liverpool FC, eller har kraftige røde sympatier eller er tilbøyelig

til å bli konvertitt.

LAa er organisert med årsmøte (§5) og styremøte (§8).

 

§ 2 Formål

LAa’s formål er å støtte Liverpool FC og bygge opp under interessen for laget, klubben og byen i Ålesund og

omegn.

LAa skal støtte opp under arbeidet som Liverpool FC Supporters Club Scandinavian Branch gjør.

LAa skal være et samlingspunkt for lokale supportere, gjennom samlinger på fast møtested (Shankly’s) og

andre arrangement.

 

§ 3 Medlemskap

Som medlem i LAa regnes enhver person som tilfredsstiller §1, som har meldt seg inn og betalt årskontingent,

og som per dags dato ikke er suspendert etter lovlig vedtak av LAa. Besøkende betaler kr.50. Andre

Liverbirdsmedlemmer rundt om i landet kommer gratis inn ved visning av medlemskort.

Medlemmer av LAa har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der LAa er arrangør. Styret i LAa forplikter seg til

å følge de regler og lover som til enhver tid følger det enkelte arrangement.

 

§ 4 Kontingent og inntekter

Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

Kontingenten utgjør for sesongen 2012-2013 kr. 200,- per person.

Øvrige inntekter til klubben kommer via drift av Shankly’s, tips, sponsorat, mm.

 

§ 5 Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes normalt mellom sesongslutt og sesongstart. Det innkalles per e-post/sms senest 2

uker før årsmøte, med agenda og sakspapirer senest én uke før. Samtlige medlemmer av supporterklubben

som har betalt medlemskontingent foregående sesong har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem har en

stemme.

Årsmøtet behandler:

– Styrets beretning og regnskap.

– Eventuelle forslag fremmet av styret eller medlemmene.

– Fastsette kontingent.

– Godkjenne budsjett.

– Forslag som ønskes behandlet av årsmøte, må være innkommet til styret innen én uke før årsmøte skal

avholdes.

– Valg av styre (ref §7)

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede, og vedtak fattes med alminnelig flertall der

annet ikke er spesifikt nevnt i vedtektene..

 

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når ¾ av styret eller minst ¼ av medlemmene forlanger det. Innkallingen skjer i

henhold til bestemmelsene i § 5.

Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§ 7 Styret og organisasjon

Styret i LAa består av 4 faste medlemmer og 2 varamedlemmer, primært valgt for 2 år av gangen. 2 faste og 1

vara står på valg annen hvert år.

Styret består av følgende funksjoner med tilhørende ansvarsområder:

* Leder/president; overordnet ansvar for alt, kaller inn til møter, informasjon internt og eksternt, samarbeids- og

sponsoravtaler, fellesmailer, media, pisker inn alle andre ved behov, setter standarden.

* Nestleder/visepresident; backer opp og tar unna oppgaver i samarbeid med leder, har ansvar for nettsider

(kontakt med den som utfører), medlemslister- og kort.

* Økonomisjef; inn- og utbetalinger, føring av regnskap, ansvar for årsregnskap, budsjett og økonomikontroll,

kontakt med intern revisor om ønskelig.

* Arrangementsansvarlig; koordinerer med The Shankly’s Committee, står for innkjøp, holder Shankly’s på det

nivået det skal være, kaller inn til dugnad ved behov.

* 2 varamedlemmer – inviteres til alle styremøter og har lik stemmerett som resten av styret.

Ved valg på årsmøtet skal det velges personer til den enkelte funksjon. En valgkomite nedsettes på årsmøtet.

En løst sammensatt arbeidskomité, The Shankly’s Commitee, er styrets forlengede, praktiske arm. Her kan alle

medlemmer delta, også styremedlemmene. Se §9.

 

§ 8 Styremøter

Leder innkaller til styremøter senest én uke før møtet, med agenda.

Styremøtene skal holdes etter behov, minst 2 i hver halvdel av sesongen. Styret har flittig bruk av e-post og kan

avgjøre styresaker, som omhandler daglig drift, pr e-post.

Styret er beslutningsdyktig når 4 av 6 medlemmer / varamedlemmer er til stede. Ved stemmerlikhet har leder

dobbeltstemme. Styremøte kan ikke avholdes uten leder til stede eller uten dennes samtykke.

Ethvert medlem av styret har rett og plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre vedkommende er

suspendert eller har gyldig fraværsgrunn. Fravær meldes leder.

Styremøtene er åpne for samtlige medlemmer, men kan holdes lukket dersom eventuelle saker til behandling

krever det.

Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter. De innkalte har

talerett, men ikke stemmerett.

 

§ 9 Shankly’s Commitee

Shankly’s Commitee – denne blir ledet av arrangementsansvarlig i styret. Her bør mange med, alle som vil i

praksis – og det skal være uformelt, sosialt, lystbetont og kjekt. Det er denne gjengen som skal få det til å rulle

og gå gjennom sesongen! Og det er selvsagt ingenting i vegen for at også de i styret er med her og bidrar med

det praktiske. Oppgaver:

* Låse opp når det er kamper (ref instruksen).

* Lage vaktliste for en måned (eller det som vurderes som hensiktsmessig) fremover.

* Sørge for at der er tilfredsstillende ryddet og vasket, iht. instruks.

* Gjennomføre vedlikehold og evt. utvikling.

* Sørge for at det tekniske funker til enhver tid.

* Lager opplegg for kampene; musikk, DVD, quiz, piske opp stemninga, …

 

§ 10 Sanksjoner

Medlemmer som opptrer på en måte som kan bringe LAa i vanry eller som for øvrig opptrer slik at

klubben potensielt kan skades kan ekskluderes. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak

overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig. Styret plikter å gi den som foreslås ekskludert mulighet

til å uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

 

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i og tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas av årsmøtet, med ¾ flertall.

 

§ 12 Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan bare fattes av årsmøtet i LAa, med ¾ flertall av et oppmøte på minimum 50%

av stemmeberettigede medlemmer.

Posted in Ukategorisert.